skip to Main Content

De olika verksamhetsgrenarna hittar du nedan:

Växtröjning

Sjöreglering

Betesdjur

Fisket

Fågellivet

Hushållen

Sponsorer

 

Ett nära samarbete med kommunen har varit av högsta vikt. Här kan du läsa mer om projektet i deras slutrapport.

Allmänt
Initiativet till projektet kommer från den ideella föreningen Vansjön Nordsjöns Väl
(VNV) med 200 hushåll som medlemmar. År 2004 beviljades Heby Kommun 200 000
kr som lokala naturvårdsmedel för att genomföra förstudier (VNVSteg 1) med syfte att
stärka beslutsunderlaget för den planerade restaureringen. År 2006 beviljades statligt
bidrag till detta projekt, steg 2, på totalt 800281 kr. Restaureringen utgår i första hand
från lokala drivkrafter men restaureringsbehovet finns också uttryckt i kommunens
översiktsplan. Projektet genomförs med VNV och Sänkningsföretaget som
projektledare. Ett nära samarbete sker med kommunen och kommunekologen samt
Upplandsstiftelsen lokala föreningar och intressentgrupper.

Syfte och mål
Detta projekt syftar till att vända denna negativa trend och utveckla sjöarnas höga
naturvärden för rekreation, boende och inte minst företagande. Det finns flera
affärsidéer och planer på lokalt entreprenörskap som baseras på de höga naturvärdena
och de vackra omgivningarna.
Projektets mål är att i ett långt tidsperspektiv stärka och bevara de höga natur- och
landskapsvärdena i och runt Vansjön och Nordsjön. Att sjöarna är friska, med öppna
vattenspeglar, ett rikt djur och växtliv är avgörande för friluftslivet och av mycket stor
betydelse för övrigt boende och företagande. Sjöarna är en viktig del av i bygdens
framtid på samma sätt som vägar, dagis och bredband. En negativ utveckling av
sjöarnas tillstånd med igenväxning och förbuskning innebär en förlust av en av
traktens viktigaste tillgångar.
Sammanfatttningsvis vill man genomföra åtgärder som bl.a. syftar till att:

 • Öka arealen öppet vatten
 • Återinplantera flodkräftan och öka fisket
 • Återskapa en mer naturlig hydrologi
 • Sprida information

Resultat man vill uppnå via sina åtgärder är följande

 1. 250 ha sjöyta är fri från täckande vegetation
 2. Underlag för upphandling och byggnation av regleringsdamm och invallningar är färdigställda
 3. Ny vattendom är prövad av Miljödomstolen
 4. Ansvarsfördelningen mellan Sänkningsföretaget och VNV är klargjord vad gäller regleringen
 5. Regleringsdamm och nödvändiga invallningar är anlagda
 6. Flodkräfta är återinplanterad
 7. 300 hushåll i närområdet är informerade och har givits möjlighet att vara delaktiga
 8. VNV har stått för projektledningen i projektet.
Back To Top